Zespół Szkoły i Przedszkola

w Mszanie Górnej

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

 

Deklaracja dostępności

Zespół Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenia w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://www.zs2ipmszanagorna.c0.pl

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

- Cześć zdjęć nie posiada alternatywy tekstowej, lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań

- Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

- Formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych

- Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych

- Zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- Tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

- Elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności

- Brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,

- Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),

- Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

- Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób niepełnosprawnych:

-możliwość powiększenia liter

-mapa strony

-większość elementów graficznych posiada opis alternatywny

-nagłówki spełniają określoną zależność hierarchiczną

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Płachczyńska-Struś, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kontaktować się można również tel. 18 33 15 206. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienie dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie Zespołu Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej www.zs2ipmszanagorna.c0.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacja na temat procedury odwoławczej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do szkoły jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły 7.00-16.00.

Budynek jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z prawej strony budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz winda. Drzwi wejściowe otwierane są ręcznie. W budynku znajdują się schody, a w nowej części znajduje się winda. Toalety są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących. Na terenie szkoły nie ma możliwości do skorzystania z tłumacza języka migowego. Przed szkołą znajdują się parkingi, z którego mogą korzystać osoby niepełnosprawne.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji  przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 

Oświadczenie sporządzono 24.09.2020 r. na podstawie samooceny.